ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op samenwerkingen met Daisy Ranoe verder te noemen ‘beeldmaker’.
 • Het bedrijf of de persoon die een samenwerking aangaat met de beeldmaker wordt hier verder genoemd als ‘opdrachtgever’.
 • Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien beide partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen. Dit geldt ook na het beëindigen van een overeenkomst.

Gebruik en rechten

 • Beelden worden aangeleverd in hoge kwaliteit en via WeTransfer toegestuurd.
 • Er worden nooit RAW bestanden of onbewerkte beelden aangeleverd.
 • Klachten en/of feedback dienen gemeld te worden binnen één week na aanlevering van de beelden.
 • Beelden (of beelden van werk) mogen online met naamsvermelding (@daisyranoe) en tag gebruikt worden. Beelden (of beelden van werk) in print mogen enkel met naamsvermelding (Daisy Ranoe) en link naar website (www.daisyranoe.com) gebruikt worden.
 • Aangeleverde beelden mogen niet opnieuw of met filters bewerkt worden. Ook is bijsnijden niet toegestaan (alleen als niet anders mogelijk is, bijvoorbeeld voor Instagram (4:5), of in overleg).
 • Het product of de producten die uit de samenwerking voortkomen, dienen uitsluitend voor het afgesproken doel gebruikt te worden zoals deze in de overeenkomst beschreven is.
 • Het auteursrecht van beeld berust volledig bij beeldmaker tenzij dit afgekocht wordt.
 • Bij elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de beeldmaker. Bij inbreuk komt de beeldmaker een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de beeldmaker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk van het geven van de juiste aanleverwensen (zowel bij gebruik voor offline als online beeldgebruik), alvorens de beeldmaker start met het maken van het beeld. Indien er geen wensen zijn ingediend, gebruikt de beeldmaker de eigen standaardformaten.
 • De beeldmaker mag het beeld gebruiken voor bedrijfsdoeleinden zoals het plaatsen van beelden op de eigen website, in een gedrukt portfolio en/of op social media. Hiervan kan enkel worden afgeweken in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.
 • Mocht de beeldmaker het beeld voor andere dan eigen bedrijfsdoeleinden willen gebruiken, gaat dit in overleg met de opdrachtgever.

Betalingen en levertijd

 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • Indien de beeldmaker het verschuldigde bedrag niet binnen de 14 dagen termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 • Buiten Utrecht bedraagt de reiskostenvergoeding bedraagt 35 cent/km of OV-kosten.
 • Buiten Utrecht wordt in overleg een bedrag afgesproken voor de te maken reistijd.
 • Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze niet heeft voldaan aan één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder inbegrepen, dan komen alle kosten die de beeldmaker ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 • Geen enkel gebruik van het werk van de beeldmaker op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van de beeldmaker nog niet heeft voldaan.
 • Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze zullen door de beeldmaker pas worden uitgevoerd nadat er een aparte offerte van is voor de extra kosten en deze door de opdrachtgever is geaccordeerd. Hiervoor dient de beeldmaker wel akkoord te gaan met de aanvullende opdracht, dit is geen verplichting. In het geval van weigering van de beeldmaker van de aanvullende opdracht, blijft de eerder gesloten overeenkomst geldig.