PRIVACYVERKLARING

Identiteit

Daisy Ranoe (info@daisyranoe.com) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het bewaren en verwerken van persoonsgegevens

Daisy Ranoe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die Daisy Ranoe verwerkt: voor- en achternaam, (e-mail)adres, bankrekeningnummer, overige persoonsgegevens die je verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Daisy Ranoe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van jouw betaling via een factuur, om je te kunnen mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren, om goederen en diensten bij je af te leveren, belastingaangifte als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

Daisy Ranoe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw persoonsgegevens worden enkel voor de duur van onze samenwerking bewaard, totdat deze helemaal is afgehandeld (mijn diensten en jouw betaling).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Daisy Ranoe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daisy Ranoe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@daisyranoe.com.

Tevens wijs ik je op het feit dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

Daisy Ranoe neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@daisyranoe.com.